KAMUOYUNA DUYURULUR

 

KAMUOYUNA DUYURULUR

İstanbul Sözleşmesi, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin kaldırılmasını hedef alan ilk Avrupa sözleşmesidir.

İstanbul Sözleşmesi, bugüne kadar Türkiye dahil Avrupa Konseyi üyesi 20 ülke tarafından onaylanmıştır. Sözleşme 11 Mayıs 2011’de İstanbul’da imzaya açılmıştır.  Bu nedenle İstanbul Sözleşmesi olarak anılır.

Türkiye, Sözleşme'yi imzaya açıldığı 11 Mayıs 2011 tarihinde imzalamış, 14 Mart 2012 tarihinde ise onaylamıştır.

İstanbul sözleşmesinde “kısaca” ;

Düzenlenen  en önemli husus ,” biyolojik veya hukuki, ailevi bağ olup olmadığına bakılmaksızın ev içi şiddetin ve kadınlara yönelik her türlü şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin düzenlemeler” getirilmesidir.

Kadınlar ve erkekler arasında hukuki ve fiili eşitliğin gerçekleştirilmesinin yanında, kadınlara ve yaşam biçimlerine yönelik ayrımcılık da yasaklanmaktadır.

Kadına yönelik şiddetin ve yaşam biçimlerine yönelik saldırıların önlenmesine yönelik uluslar arası bir güvence sağlanmaktadır.

Barış dönemleri dışında  , silahlı çatışma dönemlerinde ve silahlı çatışma sonrasında oluşacak şiddetleri de yasaklanmaktadır.

Ekonomik zarar da , ekonomik şiddet olarak tanımlanmıştır.

Şiddet mağdurlarına eşit koruma sağlanmasını düzenirken , mağdurlar arasında ayrımcılık yasaklanmaktadır.

Erkeklere ve çocuklara yönelik ev içi şiddetten de söz edilerek ,  şiddet mağduru kız ve oğlan çocuklara ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Taraf devletlerin Sözleşme'nin hükümlerini etkili bir biçimde uygulamalarını sağlamak amacıyla izleme mekanizması da düzenlenmiştir.

Sözleşme 24 Kasım 2011’de Meclis’ten ,kabul edilerek geçmiş, onaylanmıştır. 8 Mart 2012'de Resmî Gazete’de yayımlanmış, 12 ülkenin taraf olmasıyla 1 Ağustos 2014’te yürürlüğe girmiştir.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ , Anayasa m.90/5 uyarınca, kanun hükmündedir.

Ancak ,  15 Temmuz 2018'de çıkartılan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 3'ncü maddesine ve 703 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 244 sayılı kanunda yapılan değişikliğe dayalı olarak ;  Cumhurbaşkanlığının 20.03.2021 tarihli kararnamesi ile “İstanbul Sözleşmesinin Türkiye Cumhuriyeti açısından feshedilmesine” karar verilmiştir.

Demokratik Hukuk Devletlerinde şu kural gözetilmelidir ; bir sözleşme ne şekilde yürürlüğe konulmuşsa , bu sözleşmeden yine aynı prosedür dahilinde çekilinebilir.

İstanbul Sözleşmesi TBMM tarafından onanarak yürürlüğe girmiştir. TBMM tarafından yürürlükten kaldırılması gereklidir. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Kararname  Anayasanın 90.maddesi ile çelişmektedir. Bu kararname ile TBMM nin iradesi yok sayıldığından , kararnamenin Demokratik olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.

Anayasanın  13.maddesi gereğince “Temel Hak ve Hürriyetlerin Düzenlenilmesi” hükümleri ve Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinin düzenlendiği 104. Maddesi karşısında İstanbul Sözleşmesi nin feshi  Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapılamaz.

“KADINI YAŞATIR”  sloganı ile özdeşleşmiş İstanbul Sözleşmesinin feshine yönelik Kararname Fiilen ve Hukuken yok hükmündedir.

BOLU BAROSU BAŞKANLIĞI