Bolu Hukukcular Derneği

Dernek Tüzüğü ve İç Yönergesi

BOLU HUKUÇULAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

                Derneğin Adı ve Merkezi

                Madde 1- Derneğin Adı: “Bolu Hukukçular Derneği”dir.

                Derneğin merkezi Bolu’dur. Dernek Şubesi açılmayacaktır.

                Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

                Madde 2- Dernek, Bolu İli ve İlçelerindeki Hukukla ilgili yapılacak olan araştırmaları teşvik etmek, Hukukçular arasında mesleki dayanışma ve işbirliğini güçlendirmek, yasal güvenceler aracılığı ile bilimsel çalışmalara destek vermek, Bolu İlinde faaliyet gösteren diğer Sivil Toplum Örgütleri ile temas kurarak, hukuk alanında ihtiyaç duyulan konularda yardımcı olmak, Hukuksal faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacıyla kurulmuştur.

                Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

                Dernek, amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için, aşağıdaki faaliyetlerde bulunacaktır.

                1- Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

                2- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları    temin etmek, amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

                3- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

                4- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

                5- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

                6- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

                7- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, gerektiğinde alt Kira Sözleşmesi yapılarak, kiralanan binada faaliyet göstermek üzere gerçek yada tüzel kişilere yetki vermek.

                8- Derneğin amacı ile ilgili bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

                9- Eğitime destek amacıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere ( hukuk tahsili yapanlara öncelik tanımak şartı ile ) maddi ve manevi destekte bulunmak, maddi durumu iyi olmayan öğrencilere burs vermek.

                Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

                Madde 3- Bolu Barosunda kayıtlı olan Avukatlar ile Baroya kayıtlı olmaksızın, resmi ve özel Kurumlarda faaliyet gösteren Avukatlar, Bolu’daki Üniversitelerin, Hukuk Bölümlerinde Öğretim görevi yapan Akademisyenler, Dernek üyesi olabilirler.

                Üyelik başvurusunda bulunabilmek için, Dernek üyesi en az 2 kişinin yazılı tavsiyesinin alınması ve tavsiye mektuplarının, Yönetim Kuruluna sunulması gerekir.

                Üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulunca en geç 15 gün içinde karar bağlanır ve sonuç, yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, üyelik defterine kayıt edilir.

                Onursal Üyelik

                Yönetim Kurulu Kararı ile Onursal Üye olarak üyelik defterine kayıtları yapılır. Bolu Adli ve İdari Mahkemelerinde görev yapan Hakim ve Savcılar, derneğin, onursal üyeleridir.

                Derneğe maddi ve manevi bakımdan, önemli destek sağlamış bulunanlar kişiler, Yönetim Kurulu Kararı ile “Onursal Üye” olarak kabul edilebilirler.

                Üyelikten Çıkma

                Madde 4- Her üye, yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkında sahiptir.

                Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

                Üyelik için, Kanunda ve Tüzükte aranan nitelikleri sonradan kaybedenlerin Dernek üyeliği, kendiliğinden sona erer.

                Üyelikten Çıkarılma

                Madde 5- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller,

                1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

                2- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

                3- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

                4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

                5- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

                Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

                Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

                Dernek Organları

                Madde 6- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

                1- Genel Kurul,

                2- Yönetim Kurulu,

                3- Denetim Kurulu,

                Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

                Madde 7- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel kurul;

                1- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

                2- Yönetim ve ya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerinden birinin başvuruş üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

                Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Mayıs ayı içerisinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

                Çağrı Usulü

                Yönetim Kurulu, dernekte tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi yazılı olarak üyelere bildirir.

                Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

                Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

                Toplantı Usulü

                Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

                Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

                Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

                Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

                Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerinden divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

                Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

                Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

                Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

                Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler  yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

                Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

                Madde 8- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

                Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenir.

                Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

                Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

                Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımı ile alınan kararlar ile Dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

                Genel Kurul Görev ve Yetkileri

                Madde 9- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

                1- Dernek organlarının seçilmesi,

                2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

                3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

                4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

                5- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, kiralanması, alt Kiracılarla Kira Sözleşmesi yapılması hususunda, Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

                6- Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

                7- Derneğin fesih edilmesi,

                8- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karar bağlanması,

                9- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

                10- Derneğin Vakıf kurması,

                11- Derneğin fesih edilmesi,

                12- Yönetim Kurulunun diğer önerilerinin incelenip Karara bağlanması,

                13- Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

                Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

                Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

                Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

                Madde 10- Yönetim kurulu, 5 asıl ve 5 yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir.

                Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler.

                Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

                Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

                Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

                1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

                2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

                3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

                4- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın salmak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

                5- Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

                6- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

                7- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

                8- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

                9- Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

                10- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri,

                11- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak.

                Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

                Madde 11- Denetim kurulu, 3 asıl ve 3 yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

                Denetçi asil üyenin istifa veya başka sebeplerden dolayı ayrılması halinde, yedek üye göreve çağrılır.

                Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

                Denetim Kurulu; Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

                Denetim Kurulu, gerektiğinde Genel Kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

                Derneğin Gelir Kaynakları

                Madde 12- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

                1- Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 10 TL, aylık olarakta 1 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

                2- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

                3- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

                4- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

                5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

                6- Diğer gelirler.

                Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

                Madde 13- Defter tutma esasları;

                Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin, Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak, bilanço esasına göre defter tutulur.

                Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren İşletme Hesabı esasına dönüşebilir.

                Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

                Derneğin Ticari İşletmesi açılması durumunda, bu Ticari İşletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu Hükümlerine göre defter tutulur.

                Kayıt Usulü

                Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

                Tutulacak Defterler

                Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

                1- Karar Defteri,

                2- Üye Kayıt Defteri,

                3- Evrak Kayıt Defteri,

                4- İşletme Hesabı Defteri,

                5- Alında Belgesi Kayıt Defteri,

                6- Demirbaş Defteri.

                Defterlerin Tasdiki

                Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler, ( Büyük Defter hariç ) kullanmaya başlamadan önce, İl Dernekler Müdürlüğüne veya Notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defterinin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

                Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

                Madde 14- Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir.

                Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

                Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

                Derneğin İç Denetimi

                Madde 16- Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız Denetim Kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca denetim yapılmış olması Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

                Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa Derneğin denetimi geçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına teslim yaptırabilir.

                Derneğin Borçlanma Usulleri

                Madde 17- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu Kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak, bu borçlanma Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödem güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

                Tasfiye İşlemleri

                Madde 18- Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adına “Tasfiye halinde Bolu Hukukçular Derneği” ibaresi kullanılır.

                Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak Derneğin, para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce Derneğin hesaplarını inceler, inceleme esasında Derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında Derneğin alacaklılarına bir çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek, alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, devredilecek yer belirlenmişse, Derneğin bulunduğu yerdeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip Derneğe devredilir.

                Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler, tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki İdari Amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç 3 ay içinde tamamlanır.      

                Derneğin, para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, tasfiye kurulu tarafından durumun 7 gün içinde bir yazı ile, Dernek Merkezinin bulunduğu yerin Mülki İdari Amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağında eklenmesi zorunludur.

                Derneğin defter ve belgelerini, tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi 5 yıldır.

                Hüküm Eksikliği

                Madde 19- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

                Geçici Madde 1- İlk Genel kurulda organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

 

 

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

ADI VE SOYADI:

1- Av. Ferit ATALAY

2- Av. Hüsnü ERAKTAŞ

3- Av. Ahmet ÖZCAN

4- Av. M. Şadi YÜCEL

5- Av. Yafes ALTOK

6- Av. H. İbrahim YILMAZ

7- Av. H. Ozan ÇELİKAĞ

8- Av. Aslı ÇELİKAĞ ÖZCAN

9- Av. A. Mert SARIKAYA

10- Av. Esin DOLAPCI

Bu tüzük 19 (Ondokuz) Madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.

Bolu Hukukcular Derneği